Du er her

Vinterdrift og Trafikksikkerhet

Forfattere: Alena Katharina Høye, Tor-Olav Nævestad, Rune Elvik
Rapportnr: 1961/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2021-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten skal gi et kunnskapsgrunnlag for tiltaks- og politikkutforming mht. vinterdrift. Den består av tre deler: (1) Temaanalyse, basert på dødsulykker 2017-2020, hvorav 39 ulykker med snø/is som medvirkende faktor: Slike ulykker er typisk møteulykker, de skjer ofte i kurver og det er ofte et tungt kjøretøy involvert. Typiske medvirkende faktorer er dårlige dekk, høy fart etter forholdene (men ikke over fartsgrensen) og manglende kunnskap/erfaring. Rus og helseproblemer er i liten grad involvert. (2) Vinterdriftklassenes betydning, basert på ni dødsulykker med snø/is som medvirkende faktor hvor kravene til vinterdriften var oppfylt: Sentrale faktorer er tidsfrister for driftsinnsats, samt valg av hensiktsmessige driftsmetoder. (3) Kunnskapsbehov for optimale vinterdriftsklasser, basert på teoretiske vurderinger fra et samfunnsøkonomisk perspektiv: Det bør forskes mer på sammenhenger mellom vinterdrift, ulykker og fremkommelighet på norske veger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger