Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Videreutvikling av reisehensikts- og døgnfordelingsmodeller for togreiser

Videreutvikling av reisehensikts- og døgnfordelingsmodeller for togreiser

Forfattere: Stefan Flügel, Aino Ukkonen, Rikke Ingebrigtsen, Frants Gundersen, Nina Hulleberg
Rapportnr: 1876/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1920-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fordelinger for reisehensikt og ønsket ankomsttid («døgnfordelinger») er sentrale inndata i transportmodellen for tog, Trenklin. I 2016/2017 etablerte TØI generiske modeller som kan predikere disse fordelinger for alle togstasjonspar i Norge. Denne rapporten dokumenterer en videreutvikling av disse modellene, samt etablering av en modell for predikering av døgntype (virkedøgn og restdøgn) som er integrert i den nye reisehensiktsmodellen. Modellene er estimert på reisevanedata fra 2019 og representerer derfor en «pre-korona» situasjon. Sentrale forklaringsvariabler i modellen er reisetid og indeksverdier beregnet på sonedata (for reisehensiktsmodellen) og på pendlerstatistikk (for døgnmodellen). Modellen er segmentert etter 2 døgntyper og 9 reisehensikter. Resultatene fra modellen kan brukes som inndata i Trenklin-modellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger