Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting av kjørekomfort for ulike veityper

Verdsetting av kjørekomfort for ulike veityper

Forfattere: Stefan Flügel, Askill Harkjerr Halse, Knut Johannes Liland Hartveit, Nina Hulleberg, Christian Steinsland, Aino Ukkonen
Rapportnr: 1774/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2109-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med prosjektet er å gi anbefalinger om hvordan en kan inkludere verdien av kjørekomfort knyttet til veitype i samfunnsøkonomiske analyser av veiprosjekter. Dette blir gjort ved å bruke ulike tidsverdier for ulike veityper, der veityper med høyere kjørekomfort har lavere tidsverdi. Det finnes lite tilgjengelig empiri om dette, men vi har basert anbefalingene våre på internasjonal litteratur i kombinasjon med en analyse av data fra bompengeprosjektet E18 Arendal–Tvedestrand. Vi anbefaler at firefeltsveier får 20 prosent lavere tidsverdi enn gjennomsnittet, mens tofeltsveier uten gul midtstripe får 15 prosent høyere tidsverdi. Vi understreker samtidig at anslagene er usikre, og anbefaler mer forskning på dette der en samler inn og analyser data om de bilreisendes valg av reiserute.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger