Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Varebiler i bylogistikk - omfang og metodiske utfordringer : Oslo som case

Varebiler i bylogistikk - omfang og metodiske utfordringer : Oslo som case

Forfattere: Inger Beate Hovi, Christian Steinsland, Bo Dong, Øyvind Lothe Brunstad, Berit Grue
Rapportnr: 1989/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2055-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Kjøring med varebiler er mangelfullt representert i dagens transportmodellsystem. Dette medfører at modellene i sum underestimerer det nasjonale trafikkarbeidet med 14 %. Varebiler brukes både til person- og godstransport, særlig i og rundt de store byene. Rapporten dokumenterer arbeid med etablering av en varebilmatrise for Oslo og Akershus. Kalibreringsgrunnlaget er passeringsdata for varebiler fra Oslos bomringsystem. Rapporten inkluderer også metodeutvikling knyttet til modellering av distribusjonsruter. Utgangspunktet er ruteoptimalisering av leveringsposisjoner avledet av GPS-data fra varebiler som benyttes til distribusjonskjøring i Oslo og Akershus. De optimerte rutene er så validert mot observerte distribusjonsruter. Metoden klarer til en viss grad å rekonstruere de observerte rutene, men sjåførens veivalg er sjelden basert på raskeste eller korteste rute fram til distribusjonsområdet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger