Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Universell utforming av transportsektoren i Norge

Universell utforming av transportsektoren i Norge

Forfattere: Anja Fleten Nielsen, Ross Owen Phillips, Jan Vidar Haukeland, Iratxe Landa-Mata
Rapportnr: 1896/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1947-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne studien har vi kartlagt hva som bør gjøres videre på universell utforming i Norge knyttet til (1) forskning, (2) lovverk og veiledere og (3) praksis. Vi fant at det er et ensidig fokus på enkeltgrupper og fysisk utforming – og at det er et behov for bredere inkludering av brukergrupper både innen forskning, i lovverk og veiledere, samt praksis. I lovverk og veiledende dokumenter er det behov for standardisering på tvers av transportmidler, samt enhetlig begrepsbruk. Omorganiseringen av transportsektoren gjør at samarbeid mellom aktørene er enda viktigere enn tidligere. Det er ofte i skjæringspunktet mellom aktører at det oppstår problemer. Den økende teknologiske utviklingen kan både bidra til å løse problemer, men også potensielt skape nye problemer. Mangel på ressurser – både personressurser i organisasjonene, penger til oppgradering av gammel infrastruktur er en flaskehals i dag. I tillegg er manglende fokus på vedlikehold problematisk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger