Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportmodeller på randen. En utforskning av NTM5-modellens anvendelsesområde

Transportmodeller på randen. En utforskning av NTM5-modellens anvendelsesområde

Forfattere: Christian Steinsland, Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1309/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1512-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det norske modellapparatet for reiseetterspørsel er et konsistent system for prediksjon av befolkningens reiseatferd under gitte vilkår. Ved å variere vilkårene kan en anslå virkningen av ulike, politiske bestemte tiltak, så som endringer i drivstoffavgiftene, infrastrukturforbedringer som reduserer reisetiden, forbedret energieffektivitet for personbiler, etc. Men hvor store endringer i vilkårene kan modellen håndtere? Vil modellene gi gyldige og troverdige svar dersom betingelsene varieres langt utover det observasjonsområdet modellen er basert på? Ved å legge inn enkelte ekstreme forutsetninger utforsker vi NTM5-modellens gyldighetsområde.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger