Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland
Rapportnr: 1123/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1185-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Basert på transportmodellberegninger utført i forbindelse med Klimakur 2020 har TØI gjort spesifikke resultatuttak for de 13 Framtidens byer, med fokus på ulike tiltak og tiltakspakkers effekt på transportomfang og transportmiddelfordeling. Det er gjort beregninger for enkelttiltak som økt drivstoffpris eller redusert kollektivtakst, og sammensatte pakker av tiltak. Beregnede endringer for byene ligner på det vi finner for landet som helhet, men spesielt overføringen fra veg- til kollektivtransport er større enn det som beregnes for hele landet. Årsaken til det er i stor grad at man har et bedre kollektivtilbud i byene, som gir større muligheter til å velge bort bilen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger