Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Sluttrapport

Transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Sluttrapport

Forfattere: Arvid Strand, Øystein Engebretsen, Chi Kwan Kwong, Linda Isberg, Petter Christiansen
Rapportnr: 1267/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1439-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten dokumenterer arbeidet med å belyse transportkonsekvensene av tre scenarioer - med varianter; i alt åtte alternativer - utviklet av Plansekretariatet for Oslo og Akershus. Våre tre måter å gjennomføre analysen, en enkel indikatoroppstilling, en egenutviklet modell tilpasset oppgaven, samt tradisjonelt transportmodellarbeid, viser i svært stor grad overensstemmende resultater. Alle tre viser at det er tilvekstdisposisjonene i scenario 2 som gir de minste transportmessige konsekvensene. Endringer i andel og antall bilreiser er her minst, og det samme er transportarbeidet og det medfølgende utslippet av CO2. Hver av framgangsmåtene gir sine begrensede resultater, og kan benyttes på ulike stadier i en planleggingsprosess. I det videre arbeidet i Plansamarbeidet vil vi tro det bør være hensiktsmessig å benytte de innsikter som er vunnet gjennom våre analyser, til å nyansere de omdisponeringer i befolknings- og arbeidsplassveksten som de foreliggende tre scenarioene representerer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger