Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transport- og klimaeffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo

Transport- og klimaeffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo

Forfattere: Aud Tennøy, Frants Gundersen, Oddrun Helen Hagen, Marianne Knapskog, Tanu Priya Uteng
Rapportnr: 1575/2017
ISBN: 978-82-480-1473-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2061-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har undersøkt om og i hvilken grad fortetting i knutepunkter bidrar til mindre biltrafikk, og hvordan eventuelle effekter varierer med funksjoner, funksjonsblanding og andre egenskaper ved knutepunktene. Vi fant at arbeidsplasser og boliger lokalisert i knutepunkter genererer mindre biltrafikk per bosatt og per ansatt enn boliger og arbeidsplasser lokalisert i områder utenfor knutepunkt, sentrum og indre by. De trafikkreduserende effektene er likevel vesentlig høyere for sentrum enn for knutepunktene utenfor sentrum. Det betyr at byer som ønsker å minimere trafikkmengder og utslipp bør lokalisere nye boliger og arbeidsplasser i og ved sentrum, og dernest i knutepunkter utenfor sentrum. De trafikkreduserende effektene av å lokalisere boliger og arbeidsplasser i knutepunkter kan økes, i hovedsak ved å redusere biltilgjengeligheten, bedre tilrettelegging for sykling og ved å gjøre knutepunktene mer gangvennlige og bymessige.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger