Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetstiltak i busstransport i Europa: Status for sikkerhet og diskusjon av tiltak til fordel for sjåfører, passasjerer og andre trafikanter

Safety in bus transport in Europe: Status of safety and discussion of measures benefitting drivers, passengers and other road users

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Alena Katharina Høye, Rune Elvik
Rapportnr: 1984/2023
ISBN: 978-82-480-2047-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2046-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf, bare på engelsk
Summary, pdf

Rapporten gir en oversikt over status for trafikksikkerhet i busstransport og potensielle tiltak for å bedre trafikksikkerheten for fører og passasjerer i buss, samt for trafikanter utenfor bussen. Rapporten skal gi beslutningstakere og innkjøpere et grunnlag for å stille effektive og relevante krav til økt trafikksikkerhet. Vi anbefaler at følgende tiltak gjøres obligatoriske i busstransport: 1) Flåtestyringssystemer for å legge til rette for myk kjørestil, 2) Sikkerhetskulturtiltak, 3) Sikkerhetsstyringssystemer, 4) Kollisjonsvern for bussjåfører. Disse tiltakene er ikke lovpålagt i busstransport, selv om de er svært effektive for å forebygge ulykker. Andre tiltak er allerede påkrevd, men ikke fullt ut implementert i praksis. Gitt deres effektivitet, er det relevant å finne tiltak som tar sikte på å øke implementeringen. Dette gjelder f.eks. å øke bilbeltebruken blant passasjerer i klasse 3 og 2 busser. Det er også flere tiltak som virker lovende, men som det er lite relevant forskning på, f.eks. geofence fartsbegrenser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger