Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetsaspekter ved støysvake vegdekker

Safety aspects related to low noise road surfaces

Forfattere: Rune Elvik, Poul Greibe
Rapportnr: 680/2003
ISBN: 82-480-0381-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten oppsummerer foreliggende kunnskap om virkninger av drensasfalt på trafikksikkerheten. Det er utført en meta-analyse av 6 undersøkelser. Resultatene tyder ikke på at drensasfalt medfører statistisk pålitelige endringer i ulykkestall. Kunnskap om virkninger av drensasfalt på flere risikofaktorer er også oppsummert. Virkningene er ikke entydige og gir ikke klare holdepunkter for å predikere virkninger på ulykkestall. Hovedkonklusjonen er at virkningene av drensasfalt er lite kjente.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger