Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tilrettelagte kryssinger for fotgjengere – Trafikksikkerhet og universell utforming

Tilrettelagte kryssinger for fotgjengere – Trafikksikkerhet og universell utforming

Forfattere: Alena Katharina Høye, Siri Hegna Berge, Kjersti Visnes Øksenholt, Katrine Karlsen
Rapportnr: 1743/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2292-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Tilrettelagte kryssinger kan benyttes på steder hvor gangfelt ikke er anbefalt. De har ikke sebrastriper og de kjørende på vegen har ikke vikeplikt for fotgjengere. Tilretteleggingen består som regel i nedsenket kantstein og det kan være en deleøy på vegen. Virkningen på trafikantenes opplevelser og atferd er undersøkt med hjelp av videoobservasjoner, vegkantintervjuer med kryssende fotgjengere, samt fokusgruppeintervjuer med eldre, synshemmede, foreldre og bilister. Tilrettelagte kryssinger forbedrer fremkommeligheten for de aller fleste i forhold til kryssingssteder uten tilrettelegging. På veger med mye trafikk og høy fart oppleves de imidlertid som utrygge og det kan være usikkerhet rundt vikepliktsreglene, især ved kryss. For enkelte grupper kan tilrettelagte kryssinger være en barriere, især for synshemmede, bevegelseshemmede og barn. Disse gruppene trenger mer tilrettelegging. Problemer er i hovedsak knyttet til at man er avhengig av store nok tidsluker mellom kjørende på vegen, eller at kjørende venter selv om de ikke må. For synshemmede kan det i tillegg være vanskelig å orientere seg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger