Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Teknologi og læringsutbytte i trafikkopplæringen - En undersøkelse blant trafikklærere og elever

Teknologi og læringsutbytte i trafikkopplæringen - En undersøkelse blant trafikklærere og elever

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Jenny Blom, Ingeborg Storesund Hesjevoll
Rapportnr: 1998/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2066-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Norsk føreropplæring utmerker seg ved at den har et sterkt fokus på refleksjon og diskusjon mellom trafikklærer og elev, basert på elevenes evner og behov. Diskusjonene kan for eksempel handle om hvordan venner, familie og livsstil påvirker elevenes kjørestil og holdninger. Dette er en elevsentrert undervisningsstil, hvor de pedagogiske virkemidlene tilpasses ferdighetene som skal læres, og det er fokus på å aktivisere og engasjere elevene. Læringsutbyttet til elever og lærere påvirkes særlig av trafikklærernes grad av elevsentrert undervisningsstil. En slik undervisningsstil har også påvirkning på læringsutbytte etter at elevene har tatt førerkort. Den som har mest påvirkning på elevens kjørestil «i dag» er trafikklæreren, etterfulgt av familie og venner. Trafikklærerne er positivt innstilt til teknologiske virkemidler i opplæringen og ønsker å bruke det i fremtiden. Få har imidlertid fått opplæring i dette, noe som indikerer et behov for dette i fremtiden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger