Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykkelpilot – Sykkelgate med begrenset biltrafikk i Porsgrunn

Sykkelpilot – Sykkelgate med begrenset biltrafikk i Porsgrunn

Forfattere: Aslak Fyhri, Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau, Ole Aasvik
Rapportnr: 1791/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2311-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Sykkelgate med begrenset biltrafikk er et skilttiltak som testes ut for å legge til rette for sykling. TØI har evaluert dette tiltaket gjennom før- og etterundersøkelser i Porsgrunn. Videoregistreringer viser at framkommeligheten er rimelig bra for syklistene. Forskjellene i fart mellom før- og etterundersøkelsen er ubetydelig og ligger innenfor feilmarginen i fartsmålingene. Feltintervjuer tyder ikke på at det er store problemer for syklister i Storgata. Imidlertid er det en betydelig andel som svarer at de i noen grad blir hindret av andre trafikanter, først og fremst av kjørende biler, og både syklende og gående svarte i større grad i etterundersøkelsen at de ble hindret av andre syklende og gående. Det var relativt små forskjeller mellom før- og etterundersøkelsen. Vurderingene av hvor godt det er å sykle, var litt mer positive i etterundersøkelsen, og en større andel begrunnet valget av sykkelrute med «bra infrastruktur» og «at det er trivelig» i etterundersøkelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger