Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhetsmarginer under press : Hva betyr vegutforming for trafikksikkerhet og hva betyr samfunnsutvikling for vegutforming

Sikkerhetsmarginer under press : Hva betyr vegutforming for trafikksikkerhet og hva betyr samfunnsutvikling for vegutforming

Forfattere: Rune Elvik, Alena Katharina Høye, Vibeke Milch Uhlving, Inga Margrete Ydersbond
Rapportnr: 2008/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1495-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Rapporten tar opp spørsmålet om samtidige endringer av flere av de sikkerhets¬marginer som er bygget inn i veger kan ha større virkninger enn summen av virkningene av hver endring (samspillseffekter). Det konkluderes med at samtidige reduksjoner av flere marginer kan ha større virkning enn summen av individuelle virkninger. Videre drøftes samfunnsmessige utviklingstrekk som kan påvirke kravene til vegutforming. Til slutt drøftes hva vegsektoren eventuelt kan lære av jernbane og luftfart med tanke på samtidige endringer i flere sikkerhetsmarginer. Vegsektoren kan lære utvikling av god sikkerhetskultur, hyppigere kontroll av infrastruktur, og tettere oppfølging av innrapporterte avvik, fra jernbanesektoren og luftfarten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger