Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi - en analyse av norske data

Everyday travel and use of information and telecommunication technology at home: an analysis of Norwegian data.

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 454/1999
ISBN: 82-480-0118-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Med utgangspunkt i den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 1997/98 og en tilkoplet postal undersøkelse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i hjemmet, har vi undersøkt sammenhengen mellom reiseaktivitet og bruk av stasjonær teknologi i hjemmet. På basis av disse resultatene finner vi ikke at tilgang til og bruk av informasjons- og kommunikasjonteknologi i hjemmet har noen signifikant påvirkning på de daglige reisenes omfang. For de som arbeider lengre enn "normal" arbeidsuke gir informasjons- og kommunikasjonsteknologi mulighet for større fleksibilitet i forhold til hvor man kan arbeide, men det reduserer ikke nødvendigvis reisene. Den romlige fleksibiliteten gir også en tidsmessig fleksibilitet, som betyr at arbeidsreiser og andre reiser kan spres mer over dagen, enn tilfellet er i dag. Den positive konsekvensen av dette kan være en reduksjon av rushtrafikken. Den negative er at det vil bli vanskeligere å tilby et godt kollektivtilbud når reisebehovet er mer spredt i tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger