Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående

Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående

Forfattere: Knut Veisten, Nils Fearnley, Rune Elvik
Rapportnr: 1690/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2223-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Nivået av drift- og vedlikehold av gang- og sykkelinfrastrukturen vil, sammen med infrastrukturstandarden som sådan, signalisere hvilken prioritet samfunnet tillegger denne typen transport. Drift- og vedlikehold vil kunne påvirke ulykkesrisiko, tidsbruk, reisekomfort og andre velferdseffekter. For samfunnsøkonomisk analyse har vi et sparsomt tallgrunnlag for slike effekter, samt mangelfull tilknytning mellom effekter/konsekvenser og drifts- og vedlikeholdsnivåer. Eksempelberegninger indikerer at belysning på GS-infrastruktur og tiltak for å redusere omfanget av vinterglatte GS-veger og fortau kan være lønnsomme, men avhenger av effektene på reisetid, trafikkgrunnlaget, og hvorvidt tiltaket gir økt gange/sykling. Det er behov for å fylle flere kunnskapshull for å kunne gjennomføre mer komplette økonomiske analyser av drift- og vedlikeholdstiltak for gange/sykling. Det er først og fremst behov for å etablere sammenhenger mellom kvantifiserte drifts- og vedlikeholdsnivåer/-regimer, vegtilstander, og effekter/konsekvenser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger