Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Realisering av nullvisjonen: Forebygging av fotgjengerulykker og redusering av ulykkenes alvorlighet

Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe

Forfattere: Alena Katharina Høye, Rune Elvik
Rapportnr: 889/2007
ISBN: 978-82-480-0749-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0750-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver risikoen for ulykker og skader blant fotgjengere og syklister, faktorer som påvirker ulykkesrisikoen, og tiltak for å redusere sannsynligheten og alvorligheten av ulykkene. Risikoen for fotgjengere er ca. 10 ganger større enn for motoriserte trafikanter. Sikkerhetstiltak reduserer risikoen for fotgjengere og syklister hvis en eller flere risikofaktorer er redusert, for eksempel motorkjøretøyenes fart eller manglende synlighet av fotgjengere og syklister i trafikken. Økt gange og sykling vil øke det totale antall ulykker med fotgjengere og syklister, men vil redusere risikoen for disse trafikantgruppene relativt sett, og føre til en mer rettferdig fordeling av skaderisikoen mellom motoriserte og ikke motoriserte trafikanter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger