Du er her

Pendling med fly

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Eivind Farstad, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1337/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1544-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten ser på arbeidspendling med fly. Datagrunnlaget er Avinors reisevaneundersøkelser på fly, samt en egen pendlerundersøkelse som er gjennomført i forbindelse med prosjektet. Siden 2003 har pendlingsreiser med fly økt vesentlig mer enn annen arbeidsrelatert flytrafikk. Oljenæringen er driveren i markedet, og står for halvparten av veksten i pendler¬trafikken med fly de siste 10 årene. Det er derfor stor innpendling til kommuner med høy oljeaktivitet. Når det gjelder utgående pendling, er det bosatte i mindre sentrale kommuner som relativt sett pendler mest med fly. Nærhet til venner og familie, samt at man har vokst opp i området, er det som oftest nevnes som årsak for at man pendler og ikke flytter nærmere arbeidsstedet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger