Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer. Status og effekter på bilinnehav, adferd og økonomi

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer. Status og effekter på bilinnehav, adferd og økonomi

Forfattere: Jan U Hanssen, Åsa Aretun, Nils Fearnley, Robert Hrelja, Petter Christiansen
Rapportnr: 1311/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1514-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Bakgrunnen for og utvikling av parkerings-normene i noen svenske og norske byer er beskrevet og kommentert. Normene for næring har i mange tilfeller blitt mer restriktive over tid. For bolig er det i hovedsak et mål å kreve et tilstrekkelige antall parkeringsplasser til å samsvare med bilholdet. Dette betyr at byene ikke bruker normene for å påvirke husholdenes bilhold, men bilbruken kan påvirkes av restriktive normer ved reisers målpunkt. Gjennomgangen er supplert med litteratur-studier med utgangspunkt i økonomi og planlegging. Det konkluderes at det er få studier der det har blitt sett spesielt på hvordan tilgjengelighet til og organisering av parkering ved boligene påvirker individers og husholds økonomi og bilbruk. Dette foreslås tatt opp i videreføring av prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger