Du er her

Omkamp om oppmerksomheten

Forfattere: Ole Aasvik, Marianne Stølan Rostoft
Rapportnr: 1891/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1937-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sammenhengen mellom uoppmerksomhet blant bilførere og trafikksikkerhet er veldokumentert. I omtrent en tredel av norske dødsulykker er uoppmerksomhet medvirkende årsak. Digitalisering og automatisering i bilindustrien gjør at stadig nye deler av bilføreroppgaven flyttes til digitale flater og store skjermer. Man vet lite om effekten av denne nye teknologien på bilføreres oppmerksomhet. Denne litteraturstudien undersøker nettopp forskning gjort på effekten av nye informasjonssystemer på føreres oppmerksomhet, og dermed på trafikksikkerheten. Særlig fokus er lagt på effekten av skjermer i biler, og tilstøtende temaer. Litteraturen er enda ung, og det er et for tynt grunnlag for å konkludere. Det kan se ut til at større skjermer er bedre enn små, men at det viktigste er hvordan brukergrensesnittene utformes. Problemer med ukontrollert systematisk variasjon blant deltakerne i slike studier diskuteres. Det trengs mer forskning av høy kvalitet på dette temaet. Utviklingsbaner og anbefalinger diskuteres på bakgrunn av funnene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger