Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ny sykkelveivisning i Oslo - Før- og etterundersøkelse av forsøksstrekningen «Rute 2»

Ny sykkelveivisning i Oslo - Før- og etterundersøkelse av forsøksstrekningen «Rute 2»

Forfattere: Aslak Fyhri, Ole Aasvik, Ingeborg Storesund Hesjevoll
Rapportnr: 1818/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2346-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Oslo kommune har testet ut nye prinsipper for sykkelveivisning på en strekning vest i Oslo. Gjennom et felteksperiment med bruk av intervjuer, blikksporing og et GoPro-kamera har vi undersøkt effekten av tiltaket på rutevalg og trafikksikkerhet (distraksjoner). Det nye systemet for oppmerking førte til at syklistene endret rutevalg. Deltagerne opplevde det nye systemet som en forbedring. De følte større grad av kontroll og oversikt etter at den nye skiltingen og oppmerkingen kom. Vi brukte maskinlæring til å gjennomføre analyser av om den nye oppmerkingen førte til at syklistene ble mindre oppmerksomme på andre trafikanter. Denne viste at det ikke var noen endring. Kvalitative analyser av blikksporingen og folks svar på intervjuene tydet også på at tiltaket heller var en forbedring enn en trussel for trafikksikkerheten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger