Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Modellering av reisehensikts- og døgnfordeling for togreiser

Modellering av reisehensikts- og døgnfordeling for togreiser

Forfattere: Stefan Flügel, Rikke Ingebrigtsen, Nina Hulleberg
Rapportnr: 1558/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1898-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapport
Summary

På oppdrag fra Jernbaneverket (JBV) har Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeidet reisehensikts- og døgnfordelingsmodeller for personreiser med tog i Norge. Rapporten dokumenterer inndata, metodeutvikling og empiriske analyser som TØI har utført i forbindelse med prosjektet. Reisehensiktsfordelingen ble etablert med statistiske modeller av typen logitmodell der den avhengige variabelen er reisehensikt av enkle turer i RVU 2013-2014. Modellen bruker reisetid, antall og type arbeidsplasser, befolkning, type stasjon, og antall hytter og hoteller som forklaringsvariabler i modellen. Døgnfordelingene modelleres som ‘mixtures of linear regressions’ med normalfordelte komponenter. For arbeidsreiser finner vi en sammenheng mellom pendlerstrømmen og formen på døgnfordelingen, det vil si om hovedvekten av de reisende ankommer endestasjonen om morgenen eller om ettermiddagen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger