Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadseffektivitet og måloppnåelse – en evaluering av byvekstavtaleordningen

Kostnadseffektivitet og måloppnåelse – en evaluering av byvekstavtaleordningen

Forfattere: Kirsten Hegsvold, Petter Christiansen, Askill Harkjerr Halse
Rapportnr: 1973/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2033-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Byvekstavtalene i de fire store byene bygger på målet om nullvekst i personbiltransport. Dersom en skal nå dette framover, krever det skjerpet virkemiddelbruk. Vi har undersøkt hva som kjennetegner arbeidet med porteføljestyring i de ulike byvekstavtalene, i hvilken grad en legger vekt på kostnadseffektivitet og måloppnåelse, om virkemiddelbruken er helhetlig og betydningen av hvordan samarbeidet er organisert. Det gjøres i liten grad reell porteføljestyring mellom ulike prosjekter. Porteføljene av prosjekter er preget av tidligere føringer fra bypakkene, og hensynet til fordeling mellom kommunene i hvert byområde veier tungt. Det er et potensial for å i større grad bruke lokale virkemidler som arealpolitikk, parkering og bompenger til å bidra til nullvekst. Samtidig er det variasjoner mellom byområdene. Det er lite vektlegging av kostnadseffektivitet, måloppnåelse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for de enkelte prosjektene. Jevnlig reforhandling av avtalene kan gi sterkere insentiver til reell porteføljestyring og oppfølging med lokale virkemidler. Det kan også være behov for et mer oppdatert kunnskapsgrunnlag for prioriteringer og virkemiddelbruk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger