Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konkurranseflater i persontransport. Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport. Oppsummering av modellberegninger

Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood
Rapportnr: 1124/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1186-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med etatenes og Avinors arbeid med NTP 2014-2023 har TØI etablert ulike oversikter over fordeling på transportmidler og reisehensikter i persontransport basert på modellkjøringer med transportetatenes modellsystem (NTM5 og RTM). Transportmiddelfordeling og fordeling på reisehensikter presenteres for ulike avstandsintervaller og i ulike korridorer. For lange reiser er det i tillegg gjort noen modellberegninger med NTM5 for å studere mulige effekter av endrede forutsetninger knyttet til tid og pris for gitte transportmidler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger