Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransport – Samfunnsgevinster av økt, målrettet satsing på kollektivtransport

Kollektivtransport – Samfunnsgevinster av økt, målrettet satsing på kollektivtransport

Forfattere: Nils Fearnley, Silvia Johanne Olsen, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1979/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2041-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Kollektivtransportens billettinntekter har ikke tatt seg opp til nivået før covid-19. Samtidig øker driftskostnader og pris på innsatsfaktorer. Store og nødvendige investeringer i kollektivtransporten savner en tydelig ‘eier’ i NTP-sammenheng ved at insentivene i NTP-prosessen favoriserer tradisjonell infrastruktur. Satsing på kollektiv¬transport i byområdene er nødvendig for oppfyllelse av nullvekstmålet for biltrafikken og for å utløse samfunns¬økonomiske gevinster, fordelingsgevinster og klima¬gevinster. Potensialet på kort sikt dreier seg om økt frekvens, kortere reisetider og bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet. På lengre sikt er store satsinger på infrastruktur nødvendig. Tilrettelegging for ekspress¬busser i form av fremkommelighetstiltak eller generell refusjon av sosiale rabatter vil utløse gevinster for trafikantgrupper som har få andre alternativer. Et ‘kollektivtransportdirektorat’ ville kunne løftet frem kollektivtransport på en helt annen måte enn med dagens organisering av NTP-arbeidet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger