Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransport for alle - hva vet vi om de som faller utenfor?

Kollektivtransport for alle - hva vet vi om de som faller utenfor?

Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt, Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1381/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1595-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer en litteraturgjennomgang, om hvorfor mange med nedsatt funksjonsevne velger å ikke reise kollektivt. Vi har søkt spesielt etter studier som omhandler ikke-brukere, ettersom disse vil ha en annen oppfatning av utfordringer og muligheter knyttet til kollektivreisen enn brukerne. Våre funn indikerer at det er gjort lite forskning på dette området - etter grundige litteratursøk ble kun én relevant studie funnet. Denne studien konkluderer med at forventninger om fysiske barrierer, samt kognitive barrierer knyttet til informasjon, orientering, mv. oppgis å være utløsende faktorer for hvorfor ikke-brukerne ikke reiser kollektivt. Det viktigste funnet er likevel at det bør gjennomføres mer forskning på området dersom målet er å forstå hvorfor mange med nedsatt funksjonsevne ikke reiser kollektivt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger