Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Forfattere: Anne Madslien, Vegard Østli, Chi Kwan Kwong, Elise Caspersen
Rapportnr: 1293/2013
ISBN: 978-82-480-1486-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1485-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

På oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har TØI gjennomført en kartlegging av transport av farlig gods i Norge. Et stort antall bedrifter har rapportert mengde og destinasjon for alle forsendelser av farlig gods i 2012, og basert på dette datamaterialet er det generert kartplott som viser transportstrømmene av farlig gods i veg- og jernbanenettet. Det er laget plott både for den enkelte ADR-klasse og for utvalgte enkeltstoffer. Transport av farlig gods ut fra Sjursøya, med spesielt fokus på transportveier gjennom Oslo, er viet et eget kapittel i rapporten. Rapporten inneholder også informasjon om historisk utvikling i omsetning av brannfarlige og giftige gasser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger