Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Jernbanen i Østlandsområdet - en studie av framtidig byutvikling og transportsystem

Jernbanen i Østlandsområdet - en studie av framtidig byutvikling og transportsystem

Forfattere: Arvid Strand, Øystein Engebretsen, Svein Bråthen, Petter Christiansen, Liva Vågane, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1242/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1038-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Samspillet mellom bosetting, arbeidsplass-lokalisering og infrastruktur for tog på Østlandet er slik at knapt 15 prosent av arbeidsreisene i området i dag kan foregå med tog. 73 prosent av dette markeds-grunnlaget benytter togtilbudet. På grunn av den sterke konsentrasjonen av befolkningen på Østlandet til Oslo tettsted, er det jernbanestasjoner som betjenes kun med lokaltog, som har størst potensial for arbeidsreiser med tog. Markedsgrunnlaget for arbeidsreiser med tog på IC-strekningene er størst på strekningen Skien-Oslo - nesten like stort som for de to andre IC-strekningene til sammen. Det har vært en nedgang i arbeidsreisependling fra kommunene utenfor Oslo tettsted til Oslo det siste tiåret. Flere kan ha funnet sysselsettingsmuligheter lokalt. Det har det siste tiåret vist seg å være vekstkraft stort sett overalt i det østlandske tettsteds-landskapet. Konsekvensene vil være stort sett positive om dette vekstmønsteret fortsetter. Alternative fordelinger av veksten og ulike tettheter gir fra 20 til 65 prosent vekst i antallet bilturer fram mot 2030. Jernbaneutbyggingen framover bør skje som en kombinasjon av IC-utbygging og gjennomføring av tiltak i Oslo og de nærmeste områdene rundt, siden det er her hovedtyngden av trafikkgrunnlaget finnes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger