Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innovasjon og trafikksikkerhet: Analyse av fire norske fylkeskommuner etter regionreformen

Innovasjon og trafikksikkerhet: Analyse av fire norske fylkeskommuner etter regionreformen

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Vibeke Milch Uhlving, Jenny Blom, Rune Elvik, Markus Bugge, Håkon Endresen Normann, Erland Skogli
Rapportnr: 1968/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2028-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Studien analyserer sammenhengen mellom trafikksikkerhetsinnovasjoner, innovasjonskultur og sikkerhetskultur i fire norske fylkeskommuner tre år etter regionreformen, som var en omfattende strukturreform. Reformen innebar at fylkeskommunene måtte etablere nye organisasjoner, rutiner og systemer. De kvalitative resultatene viser særlig at informantene har fått nye perspektiver på trafikksikkerhet, som følge av at de har blitt samorganisert med nye faggrupper. Resultatene viser også at nye metoder og samarbeidsformer i trafikksikkerhetsarbeidet har blitt tatt i bruk. De kvantitative resultatene fra spørreundersøkelsen viser signifikante forskjeller mellom fylkeskommunenes scorer på en indeks for trafikksikkerhetsinnovasjoner. Plasseringen på denne indeksen predikeres særlig av fylkeskommunenes innovasjonskultur, som i sin tur predikeres av sikkerhetskultur. Resultatene indikerer at innovasjonskultur bør forstås som et element i en lærende sikkerhetskultur. Det er betydelige forskjeller mellom fylkeskommunene mht. hvor krevende de organisatoriske endringene i forbindelse med regionreformen har vært. Resultatene kan også være nyttige for endringsprosesser i andre organisasjoner

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger