Du er her

Grunnprognoser for persontransport 2014-2050

Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Chi Kwan Kwong
Rapportnr: 1362/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1579-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med transportetatene og Avinors arbeid med NTP 2018-2027 har TØI utarbeidet nye grunnprognoser for persontransport basert på beregninger med modellene NTM6 og RTM. Antall reiser beregnes å øke omtrent i takt med befolkningen i prognoseperioden, med høyest vekst for flyreiser og bilførerturer, lavest for sykkelturer. Demografiutviklingen, med økende andel eldre, er sterkt delaktig i denne utviklingen. Transportarbeidet øker mer enn antall turer, noe som skyldes at lange turer øker mer enn de korte turene. Veksten i både turer og transportarbeid er størst tidlig i prognoseperioden og avtar gradvis utover i tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger