Du er her

Grunnprognoser for persontransport 2010-2060

Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood
Rapportnr: 1122/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1184-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med transportetatene og Avinors arbeid med NTP 2014-2023 har TØI utarbeidet nye grunnprognoser for persontransport basert på beregninger fra modellene NTM5 og RTM. Antall reiser beregnes å øke omtrent i takt med befolkningen i prognoseperioden, med høyest vekst for bilførerturer, lavest for sykkelturer. Demografiutviklingen, med økende andel eldre, er sterkt delaktig i denne utviklingen. Transportarbeidet øker mer enn antall turer, noe som skyldes at antall lange turer øker mer enn de korte turene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger