Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gods- og persontransportprognoser 2006-2014. Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling

Gods- og persontransportprognoser 2006-2014. Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling

Forfattere: Berit Grue, Anne Madslien, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1468/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1259-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I rapporten sammenligner vi prognostisert vekst for person- og godstransport i perioden 2006-2014 med historisk utvikling. For inngangsvariabler gjøres tilsvarende sammenligning av faktisk utvikling i befolkning, økonomi og transportpriser med de forutsetninger som ble lagt til grunn for prognosene. Flere av prognosene treffer relativt bra med de generelle vekstratene, men klarer ikke å fange opp de nivåskift en får ved at enkelte år har spesielt kraftig vekst eller tilbakegang. For godstransporten ses det spesielt i forbindelse med kraftig økonomisk nedgang i 2008 etterfulgt av ny vekst de senere årene. For persontransporten totalt underestimerer prognosene antallet reiser, men treffer bedre på persontransportarbeidet. I perioden har befolkningen økt kraftigere enn det som ble forutsatt, spesielt i de tidligste prognosene. Dette er justert i de senere prognosene. På den annen side har inntektsveksten vært noe lavere enn prognosene har forutsatt. Også prisene for persontransport har utviklet seg ulikt for ulike transportmåter, noe som ikke var forutsatt i prognosene. I resultatene fra de ulike transportprognosene vil dermed avvik som følge av noen inngangsvariabler være delvis utliknet av andre variabler som har trukket resultatene i motsatt retning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger