Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framskrivinger for persontransport til NTP 2025-2036

Framskrivinger for persontransport til NTP 2025-2036

Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland
Rapportnr: 1926/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1982-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Til bruk i NTP 2025-2036 har TØI, i samarbeid med Statens vegvesen, utarbeidet framskrivinger for innenlands persontransport ved bruk av modellene RTM og NTM6. Utover infrastrukturtiltak der det foreligger vedtak om bevilgning, forutsettes det ikke at det innføres nye tiltak eller virkemidler for å påvirke transportetterspørselen. Bompengeinnkreving avvikles i tråd med vedtak for det enkelte prosjekt, og elbiler innfases i bilparken i tråd med Nasjonalbudsjettet 2023. Bilbruk blir dermed billigere i fremtiden enn i dag. Referansebanen er ikke nødvendigvis den mest sannsynlige utviklingen, derfor er det også beregnet noen alternative utviklingsbaner. Antall reiser beregnes å øke litt mindre enn befolkningsveksten, med høyest vekst for bilreiser. Det beregnes lavere vekst for gang- og sykkelturer. Demografisk utvikling, infrastrukturutbygging, elbilinnfasing og avvikling av bompenger er viktige elementer i utviklingen. Reisene blir i gjennomsnitt lengre, og transportarbeidet (ekskl. gang/sykkel) øker med 27 prosent fra 2020 til 2060, mens antall reiser øker med ca. 15 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger