Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050

Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050

Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Chi Kwan Kwong
Rapportnr: 1554/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1881-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 har TØI utarbeidet nye framskrivinger for innenlands persontransport 2016-2050 basert på beregninger med modellene NTM6 og RTM. Framskrivingene gjelder for en situasjon der det ikke innføres nye tiltak eller virkemidler for å påvirke transportetterspørselen i noen spesiell retning. Antall reiser beregnes å øke omtrent i takt med befolkningen i analyseperioden, med høyest vekst for bilførerturer og flyreiser, lavest for sykkelturer. Forventet demografisk utvikling, med økende andel eldre, er et viktig element i denne utviklingen, i tillegg til det som forutsettes utbygd av infrastrukturtiltak. Transportarbeidet øker mer enn antall turer, noe som skyldes at antall lange turer øker mer enn de korte turene. Til sammen beregnes antall turer å øke med nærmere 29 prosent fra 2016 til 2050, mens motorisert transportarbeid i samme periode øker med 35 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger