Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019

Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019

Forfattere: Christian Steinsland, Anne Madslien
Rapportnr: 924/2007
ISBN: 978-82-480-0819-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0820-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten inneholder følsomhetsanalyser av grunnprognosene for persontransport for 2020 og gir modellert effekt av ulike virkemidler. Resultater er presentert i form av antall turer, transportarbeid og CO2-utslipp. Beregningene indikerer at CO2-utslippene fra persontransport i Norge vil gå ned med ca 6 prosent fra 2006 til 2020 til tross for at transportarbeidet øker. Dette skyldes effektivitetsforbedringer i transportmidlene. Skal man nå reduksjonsmålene for utslipp presentert i Stortingsmelding 34 (2006-2007), må man innføre tiltak tilsvarende dobling av drivstoffprisen for personbiler. Ved ensidig satsing på lavere kollektivtakster, spises mye av gevinsten fra endret transportmiddelvalg opp av økt transportaktivitet totalt, og av at gående og syklende går over til å reise kollektivt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger