Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ferjetilbud, avgangsfrekvens og ventetid. Betydning for transportanalyser og nytteberegninger

Ferjetilbud, avgangsfrekvens og ventetid. Betydning for transportanalyser og nytteberegninger

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Christian Steinsland, Askill Harkjerr Halse, Guri Natalie Jordbakke, Svein Bråthen
Rapportnr: 2022/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1549-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

I denne rapporten ser vi på hvordan ferjetilbudet blir behandlet i transportmodeller/transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser, spesielt betydningen av hvor ofte ferja går. En kartlegging av dagens praksis viser at det varierer mellom ulike modeller og verktøy hvilke antakelser en gjør om ulempe knyttet til ventetid på ferje. Resultater fra Verdsettingsstudien i 2018 viser at de reisende har en verdsetting av kortere tid mellom avganger som stemmer ganske godt med eksisterende litteratur om ulempe knyttet til ventetid. I et regne-eksempel viser vi at det å ta hensyn til dette i nytte-beregn¬ingene vil kunne gi høyere beregnet trafikant-nytte av et tiltak som erstatter ferje med fast forbindelse. Det samme vil gjelde tiltak som øker antallet ferjeavganger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger