Du er her

Fartsmodell for sykkel og elsykkel

Forfattere: Stefan Flügel, Nina Hulleberg, Aslak Fyhri, Christian Weber, Grétar Ævarsson, Eva-Gurine Skartland
Rapportnr: 1557/2017
ISBN: 978-82-480-2052-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1886-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På oppdrag fra Statens Vegvesen har TØI etablert empirisk baserte fartsmodeller for sykkel og elsykkel. Datagrunnlag er GPS-observasjoner som ble knyttet til et nettverk for Oslo fra Nasjonal Vegdatabank(NVDB). Fartsmodellen beskriver den gjennomsnittlige hastigheten på en nettverkslenke som en funksjon av en rekke forklaringsvariabler. Alle sentrale parameterestimater har forventet fortegn og størrelsesorden. Vi finner blant annet at man sykler raskere med elsykkel enn med vanlig sykkel, og at farten er høyere når sykkeltrafikken er adskilt fra biler og fotgjengere. Modellen er implementert for hele NVDB-nettverket i Oslo og kan – med noen forbehold – også anvendes i andre regioner i Norge. Dette gir et grunnlag for å inkludere fartsmodellen i de regionale transportmodellene (RTM) i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger