Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Faktorer som bidrar til dødsulykker i veitrafikken: Analyse av data fra dybdestudier av kryssulykker med personbil og kollisjoner mellom sykkel og bil

Factors contributing to road fatalities: Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles

Forfattere: Muhammad Juned Akhtar, Mikael Ljung Aust, Rickard J. Eriksson, Helen Fagerlind, Alena Katharina Høye, Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1067/2010
ISBN: 978-82-480-1070-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1069-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det ble foretatt dybdeanalyser av kryssulykker med personbil innblandet, og av kollisjoner mellom syklist og motorkjøretøy. De fleste kryssulykkene var kollisjon mellom personbil som svingte til venstre, og møtende motorsykkel eller tungbil. Den vanligste medvirkende faktoren for føreren i bilen som svingte, var at han/hun ikke la merke til møtende trafikant, på grunn av at oppmerksomheten var rettet mot andre aspekter ved trafikken. I de fleste sykkelulykkene hadde bilisten oversett syklisten, enten på grunn av uoppmerksomhet eller på grunn av vanskelige siktforhold. Lav forventning om syklister i trafikken er en medvirkende faktor til uoppmerksomhet. Dårlige siktforhold var dels knyttet til veiutformingen og dels til kjøretøy. Spesielt for tunge kjøretøy er de store blindsonene rundt kjøretøyet et problem med hensyn til å oppfatte syklister. Analysene gir grunnlag for flere anbefalinger om forbedringer av datainnsamlingen når det gjelder dybdestudier av veiulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger