Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av E18 Gulli-Langåker: Trafikantenes sikkerhet i anleggsperioden

Evaluering av E18 Gulli-Langåker: Trafikantenes sikkerhet i anleggsperioden

Forfattere: Alena Katharina Høye, Ross Owen Phillips, Ingeborg Storesund Hesjevoll
Rapportnr: 1445/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1230-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Anleggsarbeidene i forbindelse med utbyggingen av E18 mellom Gulli og Langåker medførte store utfordringer når det gjelder trafikantenes sikkerhet. En risikovurdering som ble gjort i forkant av anleggsarbeidene avdekket de viktigste konkrete risikofaktorene. At en del av disse likevel kunne bidra til (dels alvorlige) ulykker, skyldes i hovedsak at effektive tiltak hadde vært svært kostnadskrevende. Målene som ble satt for trafikksikkerheten, ble ikke nådd. Intervjuer med 22 nøkkelpersoner som representerte de ulike aktørene i vegprosjektet, viser likevel at sikkerhet alt i alt ble håndtert på en god måte. Prosjektet var preget av godt samarbeid, en positiv læringskultur, og motiverte og erfarne personer i nøkkelstillinger. Likevel har det vist seg at det er et læringspotensial. Bl.a. ble det sett behov for en tydeligere avklaring og definisjon av det overordnede og operative ansvaret for trafikantenes sikkerhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger