Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etterspørselselastisiteter i lokal kollektivtransport

Etterspørselselastisiteter i lokal kollektivtransport

Forfattere: Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 505/2001
ISBN: 82-480-0182-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Lokal kollektivtransport i Norge finansieres stort sett av billettinntektene, mens selskapene som driver transporten, reguleres av myndightene både mht takster og rutetilbud. I en situasjon der budsjettene for tilskudd til driften er under sterkt press, er det av betydning å forholde seg til at etterspørselen påvirkes av takstene og at etterspørsel og pris avgjør inntektene. Vi går i rapporten igjennom en rekke analyser fra Norge og utlandet der en har studert pris- og tilbudselastisiteter. En priselastisitet er et relativt mål på etterspørselsendring som følge av prisendring. Vi fant en gjennomsnittlig priselasititet i Norge på minus 0,38 som tilnærmet betyr at ved 1% prisøkning kan vi i gjennomsnitt forvente 0,38% reduksjon i etterspørselen. Gjennomsnittlig tilbudselastisitet var 0,42 som tilnærmet betyr at om antall avganger i en by øker med 1%, øker forventet etterspørsel i gjennomsnitt med 0.42%.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger