Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etterspørselseffekter på kort og lang sikt: en litteraturstudie i etterspørselsdynamikk

Etterspørselseffekter på kort og lang sikt: en litteraturstudie i etterspørselsdynamikk

Forfattere: Nils Fearnley, Jon-Terje Bekken
Rapportnr: 802/2005
ISBN: 82-480-0567-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0568-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det fins forholdsvis lite dokumentert empiri omkring dynamikken i etterspørselseffekter i transport, forstått som forholdet mellom de totale og de umiddelbare effektene, eller som vurdering av tregheten i tilpasninger. Det er imidlertid en gryende forståelse av at slik kunnskap ikke bare har betydning for nytteberegningene i nyttekostnadsanalyser, men også i stor grad er avgjørende for å forutsi inntektseffektene av for eksempel takstendringer. Denne studien sammenfatter de siste par tiårs bidrag til å forstå dynamikken i etterspørsel etter transport generelt, og for kollektivtransport spesielt. Rapporten beskriver en del ulike beregningsmetoder for å skille etterspørselseffekter på kort og lang sikt. Deretter rapporteres studier der en har funnet forskjeller mellom etterspørselseffekter på kort og lang sikt. I snitt finner vi at de totale effektene (langtidseffektene) av takst- eller tilbudsendringer i kollektivtransport er 1,8 ganger så store som effektene innenfor samme år (korttidseffektene). Videre viser gjennomgangen at de totale effektene stort sett har materialisert seg i løpet av 5-7 år etter slike endringer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger