Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etablering av etterspørselsmodell for korte personreiser. Teknisk dokumentasjon fra estimeringen

Etablering av etterspørselsmodell for korte personreiser. Teknisk dokumentasjon fra estimeringen

Forfattere: Jens Rekdal, Odd I Larsen, Tom N Hamre, Olav Kåre Malmin, Nina Hulleberg, Stefan Flügel, Anne Madslien
Rapportnr: 1814/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2337-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapport uten vedlegg
Vedlegg

I perioden 2016-2018 ble det estimert og implementert en ny etterspørselsmodell for korte personreiser i Norge. Arbeidet med modellutviklingen ble gjennomført av et konsortium bestående av Møreforsking Molde AS, Transportøkonomisk institutt, Sintef, Numerika AS og TransMod AS. Denne rapporten er en teknisk dokumentasjon av estimeringsarbeidet som ledet fram til en operativ modell i 2018. Modellsystemet består av modeller for valg av transportmiddel og destinasjon, modeller for turgenerering samt modeller for segmentering etter biltilgang. Estimeringen av hver av disse modellene er beskrevet i detalj i rapporten. Implementering av modellsystemet i CUBE var også en del av prosjektet, men er ikke inkludert i foreliggende rapport. Det er de senere år gjort enkelte endringer og forbedringer i enkelte av modellene. Dette er beskrevet i ulike arbeidsdokument, men er ikke tatt med i denne rapporten som beskriver modellene slik de forelå i 2018.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger