Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Erfaringer med bruk av farget dekke for sykkelanlegg og kollektivanlegg - En litteraturgjennomgang

Erfaringer med bruk av farget dekke for sykkelanlegg og kollektivanlegg - En litteraturgjennomgang

Forfattere: Alena Katharina Høye, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1858/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1900-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapport uten vedlegg
Vedlegg
Summary

Rapporten oppsummerer erfaringer fra Norge og andre land med farget dekke for sykkel- og kollektivanlegg. Den bygger på gjennomgang av vitenskapelig litteratur, gjennomgang av andre lands håndbøker og veiledere, rapporter fra erfaringer med farget dekke i Norge og andre land, et delstrukturert søk etter eksempler på bruken av farget dekke, samt intervjuer med fagpersoner. Resultatene viser at det er usikkert om farget dekke for sykkel gir økt trafikksikkerhet. Funnene tyder imidlertid på at farget dekke, i kombinasjon med andre tiltak, kan bidra til å gjøre sykling mer attraktivt. Effektene avhenger bl.a. av hvor man bruker farget dekke (som streknings- eller punkttiltak) og hvilke materialer man bruker. Det finnes relativt lite erfaring med farget dekke for kollektivanlegg. Her brukes det som regel som strekningstiltak med formålet å redusere ulovlig kjøring i kollektivfelt. I konfliktområder har kollektivfelt noen steder rutemønstret oppmerking.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger