Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser

Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser

Forfattere: Ingeborg Storesund Hesjevoll, Fridulv Sagberg, Alena Katharina Høye, Rune Elvik
Rapportnr: 1887/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1932-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Nullvisjonen pålegger trafikantene å unngå bevisste regelbrudd. Når bevisste, farlige lovbrudd, som f.eks. promillekjøring medvirker til alvorlige ulykker, kan disse ulykkene betegnes som «utenfor Nullvisjonens systemgrenser». En gjennomgang av dybdeanalysene av dødsulykker i vegtrafikken i Norge (UAG) 2017-2020 viste at 40 % av dødsulykkene kan anses som utenfor systemgrensene. Våre analyser viser en rekke forskjeller mellom ulykker utenfor og innenfor systemgrensene, som har implikasjoner for hvilke tiltak som har størst potensial for å redusere ulykker. Tiltak med potensial for å redusere større grupper av dødsulykker omfatter tiltak som kan gjøre det svært vanskelig, eller umulig, å kjøre i ruset tilstand, å kjøre uten bilbelte, uten gyldig førerrett og langt over fartsgrensen. Andre tiltak med potensial er kontroll og sanksjoner, økt utskiftning av kjøretøyparken, samt arbeidsrelatert trafikksikkerhetsstyring. For ulykker innenfor systemgrensene er det viktig med tiltak for å redusere forekomst av uoppmerksomhet og trøtthet hos bilførere, samt mer kunnskap om hvordan disse risikofaktorene kan begrenses.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger