Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Gøteborg: En analyse ved hjelp av Nasjonal Godsmodell

Double-track railway between Oslo and Gothenburg - An analysis using the Norwegian Freight Transport model

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Anne Madslien, Inger Beate Hovi, Nina Hulleberg
Rapportnr: 1850/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2389-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten modellerer vi effektene i godssektoren for å implementere dobbeltspor for jernbanen for hele distansen mellom Göteborg og Oslo, noe som reduserer transporttidene fra 7,5 timer til 4 timer. Tidsbesparelsene fører til kostnadsbe-sparelser som vil gangne alle transportkjeder som allerede bruker jernbane på denne fraktrelasjonen. Muligheten for raskere jernbanefrakt vil også tiltrekke seg godsvolumer fra andre transportkjeder som per nå bruker andre ruter eller konkur-rerende transportmidler, det vil si sjø- og veitransport, da det åpner for å redusere kostnadene. Å "trekke" godsvolumer bort fra veitransport vil føre til lavere CO2-utslipp og eksterne kostnader. Vi modellerer også scenarier med høyere drivstoff-beskatning for veitransport. Her vil noen transportkjeder gå over til å benytte jernbanetransport, det vil si at volumer blir "skjøvet" bort fra veitransport for å redusere kostnadene. Disse scenariene resulterer også i lavere CO2-utslipp og eksterne kostnader.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger