Du er her

"Business Test Panel"- en metodeevaluering

Forfattere: Inger-Anne Ravlum, Terje Assum
Rapportnr: 516/2001
ISBN: 82-480-0196-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

"Business Test Panel" er en metode for å kartlegge administrative konsekvenser for næringslivet av offentlige tiltak som lover og forskrifter. Metoden går ut på å spørre et utvalg av bedrifter om de er berørt av tiltaket og om tiltaket fører til økte eller reduserte administrative byrder. Nærings- og handels-departmentet har gjennomført et pilotprosjekt med denne metoden på tre saker. På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartement har TØI evaluert pilotprosjektet. De viktigste funnene er at testpanel gir en annen type informasjon enn tradisjonelle høringer, men at saksbehandlerne i liten grad har tillit til denne informasjonen og derfor ikke tar hensyn til den. Rapporten peker på muligheter for å forbedre bruken av business test panel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger