Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Assessing the Validity of Evaluation Research by Means of Meta-Analysis

Assessing the Validity of Evaluation Research by Means of Meta-Analysis

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 430/1999
ISBN: 82-480-0091-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne avhandlingen bygger på sju vedlagte artikler, som alle er publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Hovedproblemstillingen i avhandlingen er om det er mulig å benytte meta-analyse som et hjelpemiddel til å bedømme den metodiske kvaliteten på evalueringsforskning. Med evalueringsforskning menes all forskning som har til hovedformål å undersøke effekter av offentlige tiltak på et bestemt område. I avhandlingen benyttes studier av effekter av trafikk-sikkerhetstiltak som eksempel. Avhandlingen drøfter validitetsbegrepet og foreslår et sett av formelle validitetskriterier som tenkes benyttet til å bedømme den metodiske kvaliteten til evalueringsstudier. Det skilles mellom fire former for validitet: Statistisk validitet, teoretisk validitet, intern validitet og ekstern validitet. Det foreslås tjue kriterier på validitet. Ni av disse gjelder statistisk validitet, fire gjelder teoretisk validitet, fire gjelder intern validitet og tre gjelder ekstern validitet. I de sju vedlagte artiklene brukes disse kriteriene systematisk til å bedømme validiteten til effektmålinger av trafikksikkerhetstiltak. Det konkluderes med at meta-analyse til en viss grad gjør det mulig å skille mellom gode og dårlige undersøkelser, men at man neppe kan forvente at bruk av meta-analyse vil avklare alle stridsspørsmål som omgir evalueringsforskning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger