NOREG 2: Ny regional likevektsmodell for Norge

NOREG 2 er en ny regional generell likevektsmodell som utvikles i prosjektet A Regional General Equilibrium Modelling System på vegne av Norges forskningsråds DEMOS-program, i et samarbeid mellom TØI, Vista Analyse, Menon og SSB.

Modellen kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært brukt i norsk økonomisk planlegging siden 1960-tallet, med regional modellering helt ned til kommunenivå. Modellen har fleksibel regioninndeling og sektorinndeling.

NOREG 2 er egnet til å drøfte langsiktige og strukturpolitiske problemstillinger knyttet til demografi, oljepris, innvandring, teknologisk utvikling, utenriksbalanse, klimapolitikk og en rekke andre tema. Det unike med modellen er at den kan studere de regionale implikasjonene av nasjonale- og internasjonale trender og politikkområder, og dermed også virkningsfulle distriktspolitiske (mot)tiltak.

Modellen foreligger nå i versjon NOREG 2.0. Utover i prosjektet vil vi utvikle nye modellversjoner (NOREG 2.1, 2.2 osv.).

Denne rapporten presenterer framskrivningen av norsk økonomi fram til 2050 basert på den første versjonen av modellen, NOREG 2.0.

Hovedtrekk ved NOREG 2.0

Modellen er en generell likevektsmodell som knytter næringene i økonomien sammen gjennom kryssløpet, faktormarkedene og budsjettbetingelsene. Et sentralt trekk er full ressursutnyttelse, dvs. ingen arbeidsløshet eller andre ledige ressurser. En forutsetning for full ressursutnyttelse er fleksible priser, som dermed er et annet sentralt trekk ved modellen.

NOREG 2 framstiller økonomien som bestående av husholdninger, bedrifter og offentlig sektor. Likevektsmodellen modellerer samspillet mellom disse aktørene i økonomien. Husholdningene og bedriftene er modellert som representative aktører. Husholdningen mottar alle inntekter fra primærfaktorene arbeidskraft og kapital. Offentlig sektor mottar alle skatteinntektene og betaler ut subsidier til bedrifter og overføringer til husholdninger. Økonomien er liten og åpen med omfattende handel med utlandet.

Den er særlig egnet til å studere langsiktige økonomiske problemstillinger, for eksempel næringsutvikling og regional utvikling, fremveksten av økonomiske ubalanser mellom regioner, den langsiktige effekten av strukturpolitiske tiltak, osv. Modellen er rekursiv dynamisk, dvs. sparing og investering knytter økonomien i ett år sammen med det neste.

NOREG 2.0 er utviklet for å studere regional økonomi. Den har en fleksibel regional inndeling som gjør det mulig å studere for eksempel fylkesvis økonomisk utvikling, eller utviklingen på kommunenivå i ett fylke sammen med fylkesnivå ellers, eller andre regionale aggregeringskombinasjoner. Når den regionale inndelingen er bestemt, regner modellen ut den økonomiske utviklingen i hver region innenfor en makroøkonomisk ramme.

Datagrunnlaget

Datagrunnlaget til NOREG 2 er nasjonalregnskapet (kryssløpstabeller), supplert med handelsmatriser. Næringsstrukturen i NOREG 2 er fleksibel. Utgangspunktet er kryssløpstabeller fra SSB, fordelt på 64 næringer i økonomien. De nasjonale kryssløpstabellene fordeles på kommuner. Handelen mellom kommuner er basert på Nasjonal Godsmodell. De 64 næringene fra SSBs kryssløpstabeller kan aggregeres opp til en enhver tid passende næringsstruktur. I den nåværende versjonen har vi aggregert næringene til 24 næringer.

Tilsvarende er den regionale inndelingen fleksibel. Utgangspunktet er de nasjonale kryssløpstabellene fordelt på kommuner, som kan deretter aggregeres til større enheter (f.eks. fylker, distrikter eller økonomiske soner) etter behov.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger