Arbeidspakker

Prosjektet bastår av tre arbeidspakker: Pilarer.

I Pilar 1 skal vi utvikle en ny regional generell likevektsmodell (SCGE) som bygger på to eksisterende SCGE-modeller utviklet av TØI, Menon og Vista, og en regionaløkonomisk modell utviklet av SSB. Modellen vil framskrive sysselsetting, produksjon, verdiskaping, kapital, migrasjon, demografi, utdanning, med mer for 25 sektorer og 89 separate norske regioner. Gjennom tiårsperioden skal vi gradvis forbedre modellen ved å integrere undermodeller og empiriske resultater fra Pilar 2. Vi skal publisere en årlig NoReg-rapport med oppdaterte regionale framskrivinger og politikksimuleringer på nasjonalt og lokale nivå.

I Pilar 2 skal vi gjennomføre forskningsprosjekter som utvikler og utvider modellen over tid. Vi vil utvikle forskningsfronten for modellering av regionale effekter om relevante strukturendringer, som demografiske endringer og migrasjon mellom regionene, store skift i internasjonal etterspørsel, infrastrukturendringer, regional næringspolitikk og regional utdannings og FoU-politikk.

I Pilar 3 vil vi utvikle et vitalt, åpent og brukerbasert forum for å forstå, operere og bruke modellen, der eksterne brukere også kan gi innspill og tilbakemeldinger til videreutvikling av modellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger